Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Jasło, 04.01.2021

Zarząd Spółki HUTA SZKŁA W JAŚLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Sekretariacie siedziby Spółki; ul. Śniadeckich 19, 38-200 Jasło w dniach roboczych w godzinach 8.00 – 16.00. Termin wezwania upływa 31 stycznia 2021 roku.